جذب حامی ایتام

جذب حامی ایتام

افرادی که تمایل دارند در جهت حمایت از ایتام همکاری داشته باشند فرم پذیرش حامی را تکمیل ومنتظر پاسخ باشند .

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد