پویش

یکی از وظایف سازمانهای مردم نهاد این است که در حوادث پیش بینی نشده  فعال بوده والبته دارای برنامه ها و راهکارهای ازپیش تعیین شده باشد تا بتواند به ازاء نوع حادثه ایجاد شده ، عکس العمل مناسب برای کنترل و رفع مشکل وحادثه بروز دهد . ویا اینکه در مناسبت های ملی و مذهبی خدمات مورد نیاز اقشار مختلف ونیازمندان را ارائه دهد .

حوادث غیر مترقبه

کشور ایران جزء 10 کشور حادثه خیز دنیاست . لذا ضرورت آمادگی همیشگی مردم و بالاخص مسئولین سازمانها و نهادهای رسمی مرتبط و مراکز مردمی برای پیشگیری و مقابله با  بلایا وحوادث طبیعی را میطلبد .

برای کمک به حادثه ایجاد شده میتوانید از طریق بانک مهر ایران بشماره کارت  6063737004976302  اقدام نمائید .

مناسبتی

موسسه خیریه فاطمیون ریحانه به مناسبت های ملی مانند عید نوروز و غیرو و مناسبت های مذهبی مانند عیدسعید قربان ، ماه مبارک رمضان و امثالهم خدماتی را به افراد تحت حمایت و یا نیازمندان واقشار آسیب پذیر جامعه ارائه مینماید .

برای کمک به افراد تحت حمایت و یا نیازمندان واقشار آسیب پذیر میتوانید از طریق بانک مهر ایران بشماره کارت  6063737004976302  اقدام نمائید .