اهدای یک دستگاه یخچال فریزر به موسسه خیریه فاطمیون استان گیلان ریحانه

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه فاطمیون استان گیلان ریحانه؛ با هماهنگی این موسسه یک دستگاه یخچال فریزر و یک تشک توسط خیر نیک اندیش اهدا شد

شایان ذکر است؛ ارزش ریالی یخچال و تشک جمعأ ۲۰۰ میلیون ریال می باشد.

خیرین می توانند کمک های نقدی خود را به شماره کارت ۶۰۶۳۷۳۷۰۰۴۹۷۶۳۰۲ بانک مهر ایران بنام موسسه خیریه فاطمیون استان گیلان ریحانه و کمک های غیر نقدی را به خیابان سعدی، جنب بانک
صادرات به دفتر موسسه تحویل نمایند.

Amirreza hosseiny

Amirreza hosseiny