گزارش دوره ای از خانه ایتام شبانه روزی دخترانه شهید حاتمی

گزارش دوره ای از خانه ایتام شبانه روزی دخترانه شهید حاتمی

بحمدالله پروژه مذکور (خانه ایتام شبانه روزی دخترانه شهید حاتمی) به کمک مردم وخیرین گرانقدر حدود 40% پیشرفت فیزیکی داشته است

جهت کمک به بازسازی وجوهات نقدی خود را به شماره کارت ذیل واریز فرمایید

6037997599479541 موسسه خیریه فاطمیون استان گیلان

Amirreza hosseiny

Amirreza hosseiny