اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

ایتام

خیریه فاطمیون ریحانه بر اساس نیازاجتماعی ازسال 1380  تاسیس و از ایتام سادات و غیرسادات حمایت وخدماتی مانند : پرداخت کمک نقدی ماهیانه که توسط حامیان واریز میشود ( مبلغ به اختیار) ، کمک مسکن ، درمان ، بسته های غذائی ، آموزشی ،  تحصیلی ، فرهنگی ، مشاوره ، جهیزیه و سایرنیازمندیها ارائه مینماید .

گزارش دهی به حامیان

موسسه خود را موظف میداند تا بصورت دوره ای ( ماهیانه + فصلی + سالیانه و موردی ) نسبت به ارائه گزارش خدمات که توسط حامیان عزیز و یاازمحل درآمدهای موسسه انجام میگیرد اقدام نماید .دراین گزارش از حامیان و دریافت کنندگان کمک نام برده نخواهد شد .