قرارگاه جهادی

هدف قرارگاه جهادی رفع مشکلات مسکن و غیره نیازمندان که درقالب تحت حمایت موسسه قرارنمیگیرند میباشد . البته میتوان به تحت حمایت های موسسه هم مساعدت نمود . لکن هدف اصلی وجمعیت هدف قرارگاه افراد نیازمندغیرمددجوی موسسه میباشد . این قرارگاه از سال 1400بصورت جدی و مستمر فعالیت خویش را در مرکز استان و شهرستانها آغاز کرده است .

گروه های جهادی

شهرستان ها دارای گروه های جهادی می باشند  و این گروه ها هر کدام بصورت مستقل شروع به کار نموده و با حمایت های مردم و خیرین عزیز توانسته اند 10واحد مسکن محرومین در سطح استان وشهرستانهای مختلف دردست احداث داشته و 5000 بسته معیشتی در ایام و مناسبت های مختلف بین نیازمندان توزیع نمایند و ده ها فعالیت خیر دیگر که به جهت رفع محرومیت در سطح شهرستان ها و استان صورت گرفته است مواردی که ذکر شد بخش کوچکی از فعالیت های انجام شده در حوزه جهادی می باشد .